Super_Browser_-_Private_&_Secure
Tin cậy

Super Browser - Private & Secure

Bravo Me
11,838
Phiên bản hiện tại 2.3.1
Số lượt cài đặt 5.000.000 - 10.000.000
Yêu cầu 4.0.3 trở lên

Mô tả

Super Browser is a secure browser that offers privacy and security browsing environment. Super Browser is on incognito mode on default. All data that you navigate in Super Browser will be cleaned when exiting the app. It is a secret,small, private and light web browser, with incognito mode, risk elimination,AI search and smart search engine ,etc. Main features: • Private & secret browsing • Protect your phone with URL safety checking • Incognito mode • Clean the data when exiting the app • AI Search • Smooth user experience ► Private & Secret browsing - Leave your navigation without any trace. Without leaving any history, cookies traces, cache, etc. ► Funny Games - Find more pleasure and fun with kinds of games. ► Protect your phone with URL safety checking - Protect you from malicious websites by showing warnings to you when you attempt to navigate to dangerous sites or download dangerous files. ► Incognito mode - Incognito browsing secures your privacy. Incognito Mode makes the browser perfectly private and secret. ► AI Search - Make your navigation more convenient and smarter. ► Bookmark - Bookmark your favorite websites for later visit and fast browsing on demand. Siêu Browser là một trình duyệt an toàn cung cấp sự riêng tư và an ninh môi trường duyệt web. Siêu Browser là vào chế độ ẩn danh trên mặc định. Tất cả các dữ liệu mà bạn điều hướng trong Super Trình duyệt sẽ được làm sạch khi thoát khỏi ứng dụng. Nó là một trình duyệt web bí mật, nhỏ, tư nhân và ánh sáng, với chế độ ẩn danh, loại bỏ rủi ro, tìm kiếm AI và công cụ tìm kiếm thông minh, vv. Các tính năng chính: • duyệt Private & bí mật • Bảo vệ điện thoại của bạn với việc kiểm tra an toàn URL • Chế độ ẩn danh • Làm sạch dữ liệu khi thoát khỏi ứng dụng • AI Tìm kiếm • Kinh nghiệm sử dụng mượt mà ► Riêng tư & Bí mật trình duyệt - Rời khỏi điều hướng của bạn mà không cần bất kỳ dấu vết. Mà không để lại bất kỳ lịch sử, cookies dấu vết, bộ nhớ cache, vv ► Funny Games - Tìm niềm vui hơn và vui vẻ với các loại trò chơi. ► Bảo vệ điện thoại của bạn với việc kiểm tra an toàn URL - Bảo vệ bạn khỏi các trang web độc hại bằng cách hiển thị cảnh báo cho bạn khi bạn cố gắng để điều hướng đến các trang web nguy hiểm hoặc tải các file nguy hiểm. ► Chế độ Incognito - Incognito duyệt chặt sự riêng tư của bạn. Incognito Chế độ làm cho trình duyệt một cách hoàn hảo riêng tư và bí mật. ► AI tìm kiếm - Tạo điều hướng của bạn thuận tiện hơn và thông minh hơn. ► dấu trang - Bookmark trang web ưa thích của bạn cho lần sau và duyệt nhanh theo yêu cầu.

Xem thêm

Đánh giá

4.1
11,838
5
6,905
4
1,725
3
1,454
2
419
1
1,335

Tính năng mới

Thông tin bổ sung

Cập nhật 30 tháng 11, 2017
Số lượt cài đặt 5.000.000 - 10.000.000
Phiên bản hiện tại 2.3.1
Yêu cầu 4.0.3 trở lên
Yêu cầu 4.0.3 trở lên
Phân loại nội dung Được xếp hạng 3+
Cung cấp bởi Bravo Me