Swift_Minimal_Substratum_Theme_for_Samsung
Tin cậy

Swift Minimal Substratum Theme for Samsung

Per Lycke & Davide Lilli
218
Phiên bản hiện tại 1.7
Số lượt cài đặt 5.000 - 10.000
Yêu cầu 7.0 trở lên

Mô tả

Swift Minimal is a Substratum theme with more than 160 overlays, each with a dark or black option, supporting the Samsung S7, S8 & Note 8, including the S8 Oreo beta. Supported apps list: https://goo.gl/tegFjG INSTALLATION: Theme requires the paid Samsung add-on for Substratum. Make sure your system supports the use of a Substratum theme. Download the Substratum theme engine app, the add-on, and the theme. Open up the Substratum app and you’ll find the theme inside. Open it and select your Android version in the menu at the top. Select the apps you want to theme and hit install. Wait until all overlays are installed and then reboot. More in-depth instructions can be found here: https://goo.gl/z9fLm1 UPDATING: When you updated the theme from Play Store, you reinstall the overlays in the same manner as you installed them. Don’t forget to reboot after you update the overlays. And remember to uninstall all overlays before upgrading your firmware (OTA). PROBLEM SOLVING: If an app stops working, you need to reinstall the overlay for that app and reboot. This is required as an overlay needs to be applied on top of an app. For exemple, when you update an app from Play Store, the overlay won't be on top anymore. When you reinstall the overlay, and reboot, you will make sure it is again. This is just how overlays works and a suggestion is that you turn off auto updates and update your apps when there is an update of the theme. Usually we update every 4-5 days. NEED HELP? If you need help please contact us on Telegram or by email and we will help you personally based on what system you are using. PLEASE do not report bugs in the review system as it's much easier for us to help you by chat or email. IF THE THEME DOESN’T WORK FOR YOU: We offer a refund to everyone who downloaded the theme but cannot use it, just email us your order number. • Support channel (Telegram): https://goo.gl/tpPji0 • FAQ: https://goo.gl/KoB1xi Swift tối thiểu là một chủ đề substratum với hơn 160 lớp phủ, đều có một lựa chọn tối hoặc đen, hỗ trợ Samsung S7, S8 & Thuyết minh số 8, bao gồm các phiên bản beta S8 Oreo.    Hỗ trợ danh sách ứng dụng: https://goo.gl/tegFjG    LẮP ĐẶT: Theme đòi Samsung trả add-on cho substratum. Hãy chắc chắn rằng hệ thống của bạn hỗ trợ việc sử dụng của một chủ đề substratum. Tải ứng dụng theme substratum động cơ, các add-on, và chủ đề. Mở ứng dụng substratum và bạn sẽ tìm thấy những chủ đề bên trong. Mở nó và chọn phiên bản Android của bạn trong menu ở phía trên. Chọn ứng dụng bạn muốn theme và nhấn cài đặt. Chờ cho đến khi tất cả các lớp phủ được cài đặt và sau đó khởi động lại. Hướng dẫn chi tiết chuyên sâu có thể được tìm thấy ở đây: https://goo.gl/z9fLm1    CẬP NHẬT: Khi bạn cập nhật các chủ đề từ Cửa hàng Play, bạn cài đặt lại các lớp phủ theo cách tương tự như bạn cài đặt chúng. Đừng quên khởi động lại sau khi cập nhật các lớp phủ. Và hãy nhớ để gỡ bỏ cài đặt tất cả các lớp phủ trước khi nâng cấp firmware của bạn (OTA).    giải quyết vấn đề: Nếu một ứng dụng ngừng hoạt động, bạn cần phải cài đặt lớp phủ cho rằng ứng dụng và khởi động lại. Đây được yêu cầu như một lớp phủ cần phải được áp dụng trên đầu trang của ứng dụng. Ví dụ, khi bạn cập nhật một ứng dụng khỏi Play Store, lớp phủ sẽ không được vào top nữa. Khi bạn cài đặt lại lớp phủ, và khởi động lại, bạn sẽ chắc chắn rằng nó là một lần nữa. Đây chỉ là cách thức hoạt động lớp phủ và một gợi ý là bạn tắt cập nhật tự động và cập nhật ứng dụng của bạn khi có một bản cập nhật của chủ đề. Thông thường chúng tôi cập nhật mỗi 4-5 ngày.    Cần giúp đỡ? Nếu bạn cần sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trên Telegram hoặc qua email và chúng tôi sẽ giúp bạn cá nhân dựa trên những gì hệ thống bạn đang sử dụng. XIN không báo cáo lỗi trong hệ thống xem xét vì nó dễ dàng hơn nhiều để chúng tôi giúp bạn bằng cách chat hoặc email.    NẾU CÁC CHỦ ĐỀ KHÔNG LÀM VIỆC CHO BẠN: Chúng tôi cung cấp một khoản hoàn lại để tất cả mọi người tải về các chủ đề, nhưng không thể sử dụng nó, chỉ cần gửi email cho chúng tôi biết số đơn đặt hàng.    & Bull; Hỗ trợ kênh (Telegram): https://goo.gl/tpPji0 & Bull; Điều kiện đăng ký https://goo.gl/KoB1xi

Xem thêm

Đánh giá

4.8
218
5
191
4
18
3
2
2
0
1
7

Tính năng mới

1.7 - New theme for Google Go - Reboot after updating overlays Changelog and detailed install instructions if you didn't use Substratum before: https://goo.gl/KoB1xi If an app is unthemed after reboot, reinstall that app and force close it. Read the FAQ for troubleshooting.

Thông tin bổ sung

Cập nhật 05 tháng 12, 2017
Số lượt cài đặt 5.000 - 10.000
Phiên bản hiện tại 1.7
Yêu cầu 7.0 trở lên
Yêu cầu 7.0 trở lên
Phân loại nội dung Được xếp hạng 3+
Cung cấp bởi Per Lycke & Davide Lilli