LEGO®_Juniors_Create_&_Cruise
Tin cậy

LEGO® Juniors Create & Cruise

LEGO System A/S
602,280
Phiên bản hiện tại 6.6.5206
Số lượt cài đặt 50.000.000 - 100.000.000
Yêu cầu 4.1 trở lên

Mô tả

In LEGO® Juniors Create & Cruise, boys and girls can use their imagination to create their very own LEGO minifigures and fun vehicles like cars, helicopters and trucks. Collecting coins will unlock LEGO sets in the game that can be built with a few easy touches – and which will become part of the game’s colorful 3D scenery for your child’s next drive-through. Create & Cruise provides plenty of inspiration for real-life LEGO builds and imaginative play scenarios that you and your kid can reenact out at home – like how to mix and match your LEGO bricks to build something new, or how to interact with your creations. Play as fun characters like a ninja, princess, police officer and many more! Features: *No in-app purchases *NEW levels with engaging scenery *NEW models – which means fun new build and play experiences. Now your child can play with helicopters and big trucks! *Minifigure selector and lots of creative vehicles to mix and match – the more you play, the more you unlock! *Bright, fun and friendly animations and soundtrack *Intuitive icons and navigation for easy gameplay – no reading or writing skills required *Virtual building with LEGO® bricks *No third-party advertising *No links to websites About LEGO® Juniors: LEGO® Juniors is designed to give children age 4-7 a great first experience with the LEGO brick through iconic, fun and Easy to Build models. LEGO Juniors sets contain quick start elements and numbered pre-packed bags that can be built without help from Mum or Dad – which makes any small builder extra proud. LEARNING MADE FUN LEGO® Juniors Create & Cruise is a free learning game for boys and girls. You choose your role, edit your character and drive through a fun and friendly environment. This game is a fun educational game that will allow your kid to develop his mind and motoric skills in one of the best education apps for kids. BRAIN GAME FOR KIDS This brain game for kids will develop your girl or boy and it is even fun to play by adults. It includes a “pretend play” feature that allows your creative kid to edit his LEGO character and customize it in an original way while cruising through the environment. BUILD AND DRIVE LEGO® Juniors Create & Cruise is one of the trending apps and games in Google Play. Having more than 50+ million downloads confirms that this is one of the best games for kids in 2017 and can be considered one of the best games for girls and boys. LEARNING THROUGH PLAY Help your kid develop skills and understanding by playing the best game designed for kids by LEGO in 2016 and 2017. Creativity and play are the main values behind this game and it is a great experience for kids to learn and understand play on digital devices. GAME WITH NO IN-APP ADVERTISING & GAME WITH NO IN-APP PURCHASES You can be sure that your kid will be able to play in a safe environment. This game does not include any in-game advertising and parents can consider the app a safe digital environment for their kids. Furthermore, kids cannot purchase anything inside the app. FAMILY GAME FOR PRESCHOOLERS This is primarily an educational game for preschoolers because it helps them to play and develop their brain and skills in a 100% safe environment. For app support contact LEGO Consumer Service. For contact details refer to http://service.lego.com/contactus Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app. Read more on http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy and http://aboutus.lego.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for-apps LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. Trong hình LEGO® Juniors Tạo & Cruise, nam và nữ có thể sử dụng trí tưởng tượng của họ để tạo ra nhân vật nhỏ LEGO rất riêng của họ và xe vui vẻ như xe hơi, máy bay trực thăng và xe tải. tiền xu thu thập sẽ mở khóa bộ LEGO trong các trò chơi có thể được xây dựng với một vài chạm dễ dàng - và đó sẽ trở thành một phần của khung cảnh 3D đầy màu sắc của trò chơi cho ổ qua tiếp theo của con quý vị. Tạo & Cruise cung cấp rất nhiều cảm hứng cho đời thực LEGO xây dựng và kịch bản chơi giàu trí tưởng tượng rằng bạn và con bạn có thể diễn lại ra ở nhà - như làm thế nào để trộn và kết hợp gạch LEGO của bạn để xây dựng một cái gì đó mới, hoặc làm thế nào để tương tác với những sáng tạo của bạn. Chơi nhân vật như vui vẻ giống như một ninja, công chúa, nhân viên cảnh sát và nhiều hơn nữa! Tính năng, đặc điểm: * Không mua trong ứng dụng * Mức MỚI với phong cảnh hấp dẫn * MỚI mô hình - điều đó có nghĩa vui vẻ xây dựng mới và chơi kinh nghiệm. Bây giờ con bạn có thể chơi với máy bay trực thăng và xe tải lớn! * Minifigure chọn và rất nhiều phương tiện sáng tạo để trộn và kết hợp - bạn càng chơi, bạn càng mở khóa! * Bright, vui vẻ và hình ảnh động thân thiện và soundtrack * Biểu tượng trực quan và chuyển hướng cho dễ chơi - không đọc hoặc ghi kỹ năng cần thiết * Tòa nhà ảo với gạch hình LEGO® * Không có quảng cáo của bên thứ ba * Không có liên kết đến các trang web Về hình LEGO® Juniors: Hình LEGO® Juniors được thiết kế để cung cấp cho trẻ em 4-7 tuổi một kinh nghiệm tuyệt vời đầu tiên với gạch LEGO qua mang tính biểu tượng, vui vẻ và dễ dàng để xây dựng mô hình. bộ LEGO Juniors chứa các yếu tố khởi đầu nhanh chóng và túi đóng gói sẵn được đánh số có thể được xây dựng mà không cần sự giúp đỡ từ mẹ hoặc cha - mà làm cho bất kỳ người xây dựng nhỏ thêm tự hào. HỌC LÀM FUN Hình LEGO® Juniors Tạo & Cruise là một trò chơi học tập miễn phí cho trẻ em trai và trẻ em gái. Bạn chọn vai trò của bạn, chỉnh sửa nhân vật của bạn và lái xe qua một cách vui vẻ và thân thiện với môi trường. Trò chơi này là một trò chơi giáo dục thú vị mà sẽ cho phép con bạn để phát triển tâm trí của mình và kỹ năng motoric tại một trong những ứng dụng giáo dục tốt nhất cho trẻ em. TRÒ CHƠI BRAIN CHO TRẺ EM Game này não cho trẻ em sẽ phát triển cô gái hay chàng trai của bạn và nó thậm chí còn thú vị để chơi bởi người lớn. Nó bao gồm một “giả vờ chơi” tính năng cho phép đứa trẻ sáng tạo của bạn để chỉnh sửa nhân vật LEGO của mình và tùy chỉnh nó một cách độc đáo trong khi bay qua môi trường. BUILD và Drive Hình LEGO® Juniors Tạo & Cruise là một trong những ứng dụng xu hướng và các trò chơi trong Google Play. Có hơn 50 triệu lượt tải về khẳng định rằng đây là một trong những trò chơi hay nhất dành cho trẻ em vào năm 2017 và có thể được coi là một trong những trò chơi tốt nhất cho trẻ em gái và trẻ em trai. Học mà chơi Giúp con bạn phát triển kỹ năng và sự hiểu biết bằng cách chơi các trò chơi tốt nhất được thiết kế cho trẻ em do LEGO trong năm 2016 và năm 2017. Sáng tạo và vui chơi là những giá trị chính đằng sau trò chơi này và nó là một kinh nghiệm tuyệt vời cho trẻ em học hỏi và hiểu chơi trên các thiết bị kỹ thuật số. TRÒ CHƠI VỚI NO IN-APP QUẢNG CÁO & TRÒ CHƠI VỚI NO IN-APP MUA Bạn có thể chắc chắn rằng con bạn sẽ có thể chơi trong một môi trường an toàn. Trò chơi này không bao gồm bất kỳ quảng cáo trong game và phụ huynh có thể xem xét các ứng dụng một môi trường kỹ thuật số an toàn cho con cái họ. Hơn nữa, trẻ em không thể mua bất cứ thứ gì bên trong ứng dụng. TRÒ CHƠI GIA ĐÌNH CHO trẻ mẫu giáo Điều này chủ yếu là một trò chơi giáo dục cho trẻ mẫu giáo vì nó giúp họ chơi và phát triển não và kỹ năng của họ trong một môi trường an toàn 100%. Đối với ứng dụng liên hệ hỗ trợ Dịch vụ LEGO tiêu dùng. Đối với chi tiết liên lạc tham khảo http://service.lego.com/contactus chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cho các ứng dụng của chúng tôi được chấp nhận nếu bạn tải về ứng dụng này. Tìm hiểu thêm về http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy và http://aboutus.lego.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for-apps LEGO và logo LEGO là thương hiệu của Tập đoàn LEGO. © 2017 Tập đoàn LEGO.

Xem thêm

Đánh giá

4.1
602,280
5
384,495
4
63,286
3
47,394
2
32,689
1
74,416

Tính năng mới

Hi builders! - Ho ho ho! New fun minifigs to build - Santa and his Christmas Elf. - Brrrr..! It’s snowing, so put on some warm clothes. - 5 new vehicles to build and play. - Bugfixes and visual upgrades.

Thông tin bổ sung

Cập nhật 07 tháng 12, 2017
Số lượt cài đặt 50.000.000 - 100.000.000
Phiên bản hiện tại 6.6.5206
Yêu cầu 4.1 trở lên
Yêu cầu 4.1 trở lên
Phân loại nội dung Được xếp hạng 3+
Cung cấp bởi LEGO System A/S