SHAREit_-_Transfer_&_Share
Tin cậy

SHAREit - Transfer & Share

SHAREit Technologies Co.Ltd
5,887,687
Phiên bản hiện tại 3.10.18_ww
Số lượt cài đặt 500.000.000 - 1.000.000.000
Yêu cầu 4.0 trở lên

Mô tả

IMPORTANT NOTE: To connect to computer, your SHAREit for PC must be v4.0 or above. Please download the latest version from www.ushareit.com SHAREit, the world's fastest cross-platform file transfer tool. - Share all kinds of files whenever and wherever. - 200 times Bluetooth speed! - No USB! No data usage! No internet needed! - Supports Android, iOS (iPhone/iPad), Windows Phone, Windows, and Mac. - The choice of OVER 600 Million users from 200 countries. - Top 1 downloaded App on Google Play in 24 countries and regions. 【Main features】 ► No network restriction Share files whenever & wherever! ► Fastest in the world 200 times faster than Bluetooth, the highest speed goes up to 20M/s. Only transfer original files, never losing quality. ► Cross-platform transferring Cross-platform sharing for phones & computers & tablets, Android & iOS & Windows Phone & Windows XP/7/8. ► Transfer whatever you have Photos, videos, music, installed apps and any other files. ► Simple and Easy Friends can transfer files to each other by entering Portal. So easy to share! ► Connect to PC Transfer files between phone and PC View your photos and play music on computers. Control PPT directly with your phone, making your presentation easier! ► Phone replicate Replicate contacts, SMS messages, MMS messages, music, videos, apps and other data from your old phone to the new one in just one click. 【LIKE US and STAY CONNECTED】 ►Facebook https://facebook.com/bestSHAREit ►Twitter https://twitter.com/bestSHAREit ►VK https://vk.com/bestSHAREit ►Instagram https://instagram.com/bestSHAREit LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để kết nối với máy tính, ShareIt cho PC phải v4.0 hoặc cao hơn. Xin vui lòng tải phiên bản mới nhất từ ​​www.ushareit.com ShareIt, công cụ đa nền tảng truyền tải file nhanh nhất thế giới. - Chia sẻ tất cả các loại tập tin bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào. - 200 lần tốc độ Bluetooth! - Không USB! Không sử dụng dữ liệu! Không có internet cần thiết! - Hỗ trợ Android, iOS (iPhone / iPad), Windows Phone, Windows và Mac. - Việc lựa chọn VỀ 600 triệu người dùng từ 200 quốc gia. - Top 1 tải ứng dụng trên Google Play tại 24 quốc gia và khu vực. 【tính năng chính】 ► Không hạn chế mạng Chia sẻ tập tin bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào! ► nhanh nhất trên thế giới  nhanh hơn so với Bluetooth 200 lần, tốc độ cao nhất lên tới 20M / s. Chỉ chuyển các tập tin ban đầu, không bao giờ mất đi chất lượng. ► Cross-nền tảng chuyển chia sẻ nền tảng cho điện thoại và máy tính & máy tính bảng, Android và iOS & Windows Phone & Windows XP / 7/8. ► Chuyển bất cứ điều gì bạn có Hình ảnh, video, nhạc, ứng dụng cài đặt và mọi tập tin khác. ► Đơn giản và dễ Bạn bè có thể chuyển các tập tin với nhau bằng cách nhập Portal. Vì vậy, dễ dàng để chia sẻ! ► Kết nối với máy tính Chuyển các tập tin giữa điện thoại và PC Xem ảnh của bạn và chơi nhạc trên máy tính. Kiểm soát PPT trực tiếp với điện thoại của bạn, làm cho bài thuyết trình của bạn dễ dàng hơn! ► lặp Điện thoại Nhân rộng bạ, tin nhắn SMS, tin nhắn MMS, nhạc, video, các ứng dụng và các dữ liệu khác từ điện thoại cũ sang mới chỉ trong một cú nhấp chuột. 【NHƯ Mỹ và GIỮ LIÊN】 ►Facebook https://facebook.com/bestSHAREit ►Twitter https://twitter.com/bestSHAREit ►VK https://vk.com/bestSHAREit ►Instagram https://instagram.com/bestSHAREit

Xem thêm

Đánh giá

4.6
5,887,687
5
4,642,569
4
682,739
3
275,247
2
103,395
1
183,737

Tính năng mới

Added charging lock screen feature for smart charging & optimizing battery

Thông tin bổ sung

Cập nhật 11 tháng 12, 2017
Số lượt cài đặt 500.000.000 - 1.000.000.000
Phiên bản hiện tại 3.10.18_ww
Yêu cầu 4.0 trở lên
Yêu cầu 4.0 trở lên
Phân loại nội dung Được xếp hạng 3+
Cung cấp bởi SHAREit Technologies Co.Ltd