Ludo_King
Tin cậy

Ludo King

Gamotronix
1,000,194
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Phiên bản hiện tại 3.0
Số lượt cài đặt 50.000.000 - 100.000.000
Yêu cầu 4.1 trở lên

Mô tả

*THIS IS OFFICIAL LUDO KING™ GAME Ludo King™ is board game played between friends, family & kids. Recall your childhood! Ludo King is a cross platform game that supports Desktop, Android and iOS platform at same time in online multiplayer mode. *NEW Snakes and Ladders game added. *Private Mode Multiplayer Guide: https://youtu.be/HFLgKXOrHdU *Online Mode Guide: https://youtu.be/V0aDVRPb2UY Ludo game traces its lineage back to 6th century India. Ludo is derived from the game Pachisi. Ludo is also very similar to Spanish board game Parchís. Ludo game has stayed popular throughout the ages, varying only a little in its game structure. This persevering game is now available for you to play in an all new modernized format, i.e. as a video game application. The game is played between 2 to 6 players and you have the option of playing the game against the computer, against your friends, or even against people from around the world. The objective of the game is pretty straightforward; each player gets 4 tokens, these tokens must make a full turn of the board and then make it to the finish line. Whoever gets all four tokens to the end first is the winner. However, each move can only be made based on the number decided by casting a six-sided die, and each token can only move out of their home by casting a six. Additionally, the competition factor of the games is upped by the fact that while moving if another player’s token lands on the same square as your token, then your token will automatically be sent back home and you’ll need to roll a six again. Ludo King is a game that was once played by kings and now it can be enjoyed by you and your family and friends. While the gameplay might seem simple at first, the game is immensely enjoyable and challenging. You’ll be playing this one for hours and its fun for the whole family. Try to beat your opponents and compete for the highest scores on the leaderboards. Another game similar in structure is Snakes and Ladders. Like Ludo, you may have played this board game when you were young. Ludo King now incorporates this classic game as a whole new level. The objective of the game is simple: you start on 1 and you have to be the first one to make it to 100. However, you can only move the same number of tiles as the number you roll on a die. The board is also littered with snakes and ladders. If you land on the same tile as the beginning of a ladder, then you can take the ladder as a shortcut and move on up. But, if you land on the mouth of a snake, then down you go to its tail. A game of ups and down, Snakes and Ladders has been a favorite for generations; and now you can play it too, with Ludo King. *LUDO KING™ PUBLISHING RIGHTS RESERVED WITH GAMOTRONIX * NÀY LÀ CHÍNH THỨC Ludo KING ™ TRÒ CHƠI Ludo Vua ™ là hội đồng quản trị trò chơi chơi giữa những người bạn, gia đình & trẻ em. Nhớ lại thời thơ ấu của bạn! Ludo vua là một trò chơi đa nền tảng hỗ trợ nền tảng Desktop, Android và iOS cùng lúc trong chế độ nhiều người chơi trực tuyến. * Rắn NEW and Ladders trò chơi thêm. * Chế độ Private Multiplayer Hướng dẫn: https://youtu.be/HFLgKXOrHdU * Chế độ trực tuyến Hướng dẫn: https://youtu.be/V0aDVRPb2UY Ludo trò chơi dấu vết dòng dõi của mình trở lại thế kỷ thứ 6 Ấn Độ. Ludo có nguồn gốc từ các trò chơi Pachisi. Ludo cũng rất giống với Tây Ban Nha board game Parchís. Ludo trò chơi đã ở lại phổ biến qua các thời đại, chỉ khác nhau một chút trong cấu trúc trò chơi của nó. trò chơi kiên trì này bây giờ đã có cho bạn để chơi trong một định dạng hiện đại hoàn toàn mới, ví dụ như một ứng dụng trò chơi video. Các trò chơi được chơi giữa 2-6 cầu thủ và bạn có thể lựa chọn chơi các trò chơi chống lại máy tính, chống lại bạn bè của bạn, hoặc thậm chí đối với những người từ khắp nơi trên thế giới. Mục tiêu của trò chơi là khá đơn giản; mỗi người chơi được 4 thẻ, các thẻ phải thực hiện một biến đầy đủ của hội đồng quản trị và sau đó làm cho nó để kết thúc dòng. Bất cứ ai được cả bốn thẻ để cuối cùng đầu tiên là người chiến thắng. Tuy nhiên, mỗi di chuyển chỉ có thể được thực hiện dựa trên các số bằng cách đúc một chết sáu mặt quyết định, và mỗi thẻ chỉ có thể di chuyển ra khỏi nhà của họ bằng cách đúc một sáu. Bên cạnh đó, yếu tố cạnh tranh trong những trò chơi được upped bởi thực tế là trong khi di chuyển nếu đất thẻ của người chơi khác trên quảng trường giống như dấu hiệu của bạn, sau đó thẻ của bạn sẽ tự động được gửi về nhà và bạn sẽ cần phải cuộn sáu lần nữa. Ludo vua là một trò chơi mà đã từng được chơi bởi các vị vua và bây giờ nó có thể thưởng thức bạn và gia đình và bạn bè. Trong khi gameplay có vẻ đơn giản lúc đầu, trò chơi là vô cùng thú vị và đầy thử thách. Bạn sẽ được chơi một này trong nhiều giờ và vui vẻ của mình cho cả gia đình. Cố gắng để đánh bại đối thủ của bạn và cạnh tranh cho các điểm số cao nhất trên các bảng xếp hạng. Một trò chơi tương tự như trong cấu trúc là Snakes and Ladders. Giống như Ludo, bạn có thể đã từng chơi game này ban khi bạn còn trẻ. Ludo vua hiện nay kết hợp trò chơi cổ điển này là một cấp độ hoàn toàn mới. Mục tiêu của trò chơi là đơn giản: bạn bắt đầu vào ngày 1 và bạn phải là người đầu tiên để làm cho nó đến 100. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể di chuyển cùng một số gạch như số bạn cuộn trên cùng một khuôn. Hội đồng quản trị cũng là rải rác với rắn và thang. Nếu bạn đất trên ngói giống như sự khởi đầu của một cái thang, sau đó bạn có thể đi thang như một phím tắt và di chuyển trên lên. Nhưng, nếu bạn đất trên miệng của một con rắn, sau đó xuống bạn đi đến đuôi của nó. Một trò chơi thăng xuống, Snakes and Ladders đã là một yêu thích cho các thế hệ; và bây giờ bạn có thể chơi nó quá, với Ludo King. * Ludo KING ™ QUYỀN XUẤT BẢN dè chừng GAMOTRONIX

Xem thêm

Đánh giá

4.4
1,000,194
5
703,334
4
159,616
3
69,055
2
16,231
1
51,958

Tính năng mới

-5 & 6 Players Ludo Board included -High value lobbies added -Play with Facebook friends -Live Chat with Friends -Infinity screen supported

Thông tin bổ sung

Cập nhật 14 tháng 11, 2017
Số lượt cài đặt 50.000.000 - 100.000.000
Phiên bản hiện tại 3.0
Yêu cầu 4.1 trở lên
Yêu cầu 4.1 trở lên
Phân loại nội dung Được xếp hạng 3+
Cung cấp bởi Gamotronix