Good_Day_–_Smart_Tool_for_Self_Improvement
Tin cậy

Good Day – Smart Tool for Self Improvement

Nocuna
40
Phiên bản hiện tại 0.6.1
Số lượt cài đặt 1.000 - 5.000
Yêu cầu 4.4 trở lên

Mô tả

Forming positive habits is essential for a happier life, and Good Day is an app that helps you efficiently improve yourself. Good Day is the ultimate self improvement tool. Every day you can rate your day as good, bad or neutral, and write down the key points as to why it went this way. Good Days effective briefing system then helps you pinpoint your good habits and flaws, so you know what to keep doing, or what to eliminate the following days. Be more mindful with Good Day! •  Habits are formed by repeating the same behaviors again and again, often without even realizing it. The first step to mastering your habits is to become familiar with the patterns that make up your life. Good Days smart briefings help you do this. The notifications keep you focued on the improvement of your life, by building better rituals and adding more focus to accountability. •  The secret to motivation is watching your improvement over time. Using Good Day daily helps build discipline and promotes the creation of long-lasting positive habits. Improve your accountability by reviewing briefings every day. Increase your motivation by tracking your progress. •  Effectively track your habits, and through the clever briefing system receive notification summaries of the key points of your earlier days. •  Customize your notifications so you can review your previous days in the future. Focus on the good, and eliminate the bad! •  Keep an overview of your stats and get motivational badges for having good days. Set your own goals, and reach them through self improvement and perseverance. •  Get motivated with our motivation booster! You get a new motivational quote every time you add a new day, and become more motivated and happier throughout the day. Be more mindful of your daily rituals with Good Day. Good Day is the key to improvement and the best way to practice accountability. Install Good Day now to build better habits! Hình thành thói quen tích cực là cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc hơn, và Good Day là một ứng dụng giúp bạn có hiệu quả cải thiện bản thân. Good Day là công cụ tự cải thiện cuối cùng. Mỗi ngày bạn có thể đánh giá ngày của bạn là tốt, xấu hay trung tính, và viết ra những điểm mấu chốt là tại sao nó đã đi theo cách này. Ngày tốt hệ thống giao ban hiệu quả sau đó giúp bạn xác định những thói quen và sai sót tốt của bạn, để bạn biết những gì để tiếp tục làm, hoặc những gì để loại bỏ những ngày tiếp theo. Quan tâm nhiều hơn với Good Day! • Thói quen được hình thành bằng cách lặp lại những hành vi tương tự một lần nữa và một lần nữa, thường không hề nhận ra. Bước đầu tiên để làm chủ những thói quen của bạn là để làm quen với các mô hình tạo nên cuộc sống của bạn. Ngày tốt cuộc họp giao ban thông minh giúp bạn làm điều này. Các thông báo giữ cho bạn chú trọng vào việc cải thiện cuộc sống của bạn, bằng cách xây dựng các nghi lễ tốt hơn và thêm tập trung hơn cho trách nhiệm giải trình. • Bí quyết để động lực đang theo dõi cải thiện theo thời gian. Sử dụng Good Day hàng ngày giúp xây dựng kỷ luật và thúc đẩy việc tạo ra những thói quen tích cực lâu dài. Nâng cao trách nhiệm giải trình của bạn bằng cách xem xét cuộc họp giao ban mỗi ngày. Tăng động lực của bạn bằng cách theo dõi sự tiến bộ của bạn. • Hiệu quả theo dõi thói quen của bạn, và thông qua hệ thống giao ban thông minh nhận tóm tắt thông báo về những điểm mấu chốt của ngày trước đó của bạn. • Tùy chỉnh thông báo của bạn, do đó bạn có thể xem lại ngày trước đó của bạn trong tương lai. Tập trung vào những điều tốt, và loại bỏ cái xấu! • Giữ một tổng quan về số liệu thống kê của bạn và nhận được phù hiệu động lực để có ngày tốt. Đặt mục tiêu của riêng mình, và tiếp cận họ thông qua tự cải thiện và sự kiên trì. • Nhận được thúc đẩy với tăng cường động lực của chúng tôi! Bạn nhận được một báo động lực mới mỗi khi bạn thêm một ngày mới, và trở nên năng động hơn và hạnh phúc hơn trong suốt cả ngày. Quan tâm nhiều hơn của các nghi lễ hàng ngày của bạn với Good Day. Good Day là chìa khóa để cải thiện và cách tốt nhất để thực hành trách nhiệm giải trình. Cài đặt Good Day tại để xây dựng thói quen tốt hơn!

Xem thêm

Đánh giá

4.2
40
5
24
4
8
3
4
2
2
1
2

Tính năng mới

0.6.1: • Revamped UI for adding/editing days • Added option for reminders at 12pm. Custom times coming soon. • Minor bug fixes 0.5.2: • Neutral days • Statistics • Badges • Minor UI modifications • Fixed crashes on KitKat We're also working on widgets, they will be available in the next update.

Thông tin bổ sung

Cập nhật 05 tháng 12, 2017
Số lượt cài đặt 1.000 - 5.000
Phiên bản hiện tại 0.6.1
Yêu cầu 4.4 trở lên
Yêu cầu 4.4 trở lên
Phân loại nội dung Được xếp hạng 3+
Cung cấp bởi Nocuna